กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

26/06/2015

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นางอรวรรณ สุวรรณสังข์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสมเด็จ
นายพัลลพ ชัยประโคม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอุมาภรณ์ ใจเอื้อ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวศิริพรรณ สุวรรณสังข์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางดลนภัส พันธินา
ครูปฏิบัติการสอนคอมพิวเตอร์
นางสาวปรัศนีย์ สุวรรณสังข์
ครูชำนาญการพิเศษ