กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

26/06/2015


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


นางจารุวรรณ พัฒมี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอารีรัตน์ สอนสมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุมาลัย เพชรแจ้ง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางงามสะใบ จุทาการ
ครูชำนาญการ
นางรัฐปราณี เฮียงเหี่ย
ครู คศ.1