head


  
     
 
     
 
        
     
ประกาศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

Academic

ม.1/1  ม.1/2   ม. 1/3  ม.1/4

ม.2/1  ม.2/2   ม. 2/3  ม.2/4

ม.4/1  ม.4/2

ม.5/1  ม.5/2

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเมืองสมเด็จ เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
Oct 5, 2020
ประกาศโรงเรียนเมืองสมเด็จ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาการศึกษา (ฉบับทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563) (ฉบับที่ 1)
Oct 5, 2020
ประกาศโรงเรียนเมืองสมเด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (07.05.63)
May 13, 2020
ประกาศโรงเรียนเมืองสมเด็จ เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียนทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
Feb 21, 2020
ประกาศโรงเรียนเมืองสมเด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (29.05.62)
May 29, 2019
ประกาศโรงเรียนเมืองสมเด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
Feb 5, 2019
โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา


315054

ศาสตร์พระราชา..รร.เมืองสมเด็จ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
patana1
patana1
...ภาพกิจกรรมของโรงเรียนเมืองสมเด็จทั้งหมด...

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการดูทั้งหมด
การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพครู
ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) ของโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้เข้าชม : 213
19/09/2023
การประเมินโครงการโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
ของโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้เข้าชม : 317
19/09/2023
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง KALASIN MOTTO สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้เข้าชม : 1384
07/08/2023
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้เข้าชม : 1485
24/07/2023
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทำงานเป็นทีม
โดยใช้การจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับผังมโนทัศน์ เรื่อง ระบบประสาท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้เข้าชม : 519
30/01/2023
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนชีววิทยา เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เซลล์และการทำงานของเซลล์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้เข้าชม : 511
30/01/2023
VDO..รับเสด็จ..สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ข่าวในพระราชสำนักทุกสำนักฯ) ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ 24.06.57

ภาพกิจกรรมการเตรียมงานและการรับเสด็จ

ผลงานเก่าๆ ของโรงเรียนเมืองสมเด็จ..และเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์...

ผลงานโรงเรียนเมืองสมเด็จ...(Vdo)...

ผลงานนักเรียนโรงเรียนเมืองสมเด็จ...(Stu-Msd-Vdo)...

ปฏิทิน