king10

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน

โรงเรียนเมืองสมเด็จ

head

head

rd

letter15.07.67

   
   
   
   
ประกาศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

Academic

ม.1/1  ม.1/2   ม. 1/3  ม.1/4

ม.2/1  ม.2/2   ม. 2/3  ม.2/4

ม.4/1  ม.4/2

ม.5/1  ม.5/2

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเมืองสมเด็จ เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
Oct 5, 2020
ประกาศโรงเรียนเมืองสมเด็จ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาการศึกษา (ฉบับทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563) (ฉบับที่ 1)
Oct 5, 2020
ประกาศโรงเรียนเมืองสมเด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (07.05.63)
May 13, 2020
ประกาศโรงเรียนเมืองสมเด็จ เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียนทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
Feb 21, 2020
ประกาศโรงเรียนเมืองสมเด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (29.05.62)
May 29, 2019
ประกาศโรงเรียนเมืองสมเด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
Feb 5, 2019
โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา


315054

ศาสตร์พระราชา..รร.เมืองสมเด็จ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
patana1
patana1
...ภาพกิจกรรมของโรงเรียนเมืองสมเด็จทั้งหมด...

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการดูทั้งหมด
รายงานการประเมินโครงการพัฒนานักเรียน ตามรอยพ่อ น้อมนำปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนเมืองสมเด็จ โดยใช้การประเมิน CIPPI MODEL
ผู้เข้าชม : 1149
06/02/2024
การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้าน การบริหารจัดการโรงเรียนเมืองสมเด็จ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้เข้าชม : 1027
06/02/2024
การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพครู
ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) ของโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้เข้าชม : 1527
19/09/2023
การประเมินโครงการโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)
ของโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้เข้าชม : 1607
19/09/2023
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง KALASIN MOTTO สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้เข้าชม : 2895
07/08/2023
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้เข้าชม : 3107
24/07/2023
VDO..รับเสด็จ..สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ข่าวในพระราชสำนักทุกสำนักฯ) ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ 24.06.57

ภาพกิจกรรมการเตรียมงานและการรับเสด็จ

ผลงานเก่าๆ ของโรงเรียนเมืองสมเด็จ..และเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์...

ผลงานโรงเรียนเมืองสมเด็จ...(Vdo)...

ผลงานนักเรียนโรงเรียนเมืองสมเด็จ...(Stu-Msd-Vdo)...

ปฏิทิน