กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

26/06/2015
Last Modified : 17/02/2021


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


นางรัฐปราณี เฮียงเหี่ย
ครูชำนาญการ
นายพัลลพ ชัยประโคม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอารีรัตน์ สอนสมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุมาลัย เพชรแจ้ง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางงามสะใบ จุทาการ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจารุวรรณ พัฒมี
ครูชำนาญการพิเศษ
นายวัฒนา ทรงคะรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ