บุคลากรโรงเรียน

14/05/2015

ฝ่ายบริหาร


นายพายุ วรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมิืองสมเด็จ
นายวิษณู สาระนันท์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสมเด็จ

ครู


นายพัลลพ ชัยประโคม
ครูชำนาญการพิเศษ
นายวิษณุ อันสงคราม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอุมาภรณ์ ใจเอื้อ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางรัศมี กันยานุช
ครูเชี่ยวชาญ
นายสิทธิชัย ฆารไสว
ครูเชี่ยวชาญ
นางมนิณทร เขตบุญพร้อม
ครูเชี่ยวชาญ
นายบุณยกร บุญโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสงกรานต์ พรมภาพ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกัลยา เจาะจง
ครูเชี่ยวชาญ
นางสาวศิริพรรณ สุวรรณสังข์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางทัศนีย์ โพธิสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอารีรัตน์ สอนสมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสกาวรัตน์ มูลตระกูล
ครูชำนาญการพิเศษ
นายพชรวัฒน์ ประชุม
ครูชำนาญการ
นางสายฝน อุยนันทพิทักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายธานี มันปาฏิ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเทวา นามบัญหา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวศรินยา เหล่าลาภะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายจารุวัฒน์ ทัศนิจ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวศิรินภา จันทร์เปล่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววนิดา ถวิลถึง
ครูชำนาญการพิเศษ
นายปฏิภาณ ภูจอมจิต
ครูปฏิบัติการสอนพลศึกษา
นางพรพิมล พาณิชย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุมาลัย เพชรแจ้ง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางงามสะใบ จุทาการ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางดลนภัส พันธินา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางปวันรัตน์ เหลี่ยมสิงขร
ครูชำนาญการ
นางสาวปรัศนีย์ สุวรรณสังข์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวหัทยา เหลี่ยมสิงขร
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
นางจารุวรรณ พัฒมี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวธิดาสุมณี ภูจอมจิตร
ครูชำนาญการ
นางสาวอรทัย ภารสำเร็จ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวพัชรินทร์ อุทโท
ครูชำนาญการพิเศษ
นางรัฐปราณี เฮียงเหี่ย
ครูชำนาญการ
นายวัฒนา ทรงคะรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ