เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการประเมินโครงการพัฒนานักเรียน ตามรอยพ่อ น้อมนำปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนเมืองสมเด็จ โดยใช้การประเมิน CIPPI MODEL

อ่านต่อ

การพัฒนารูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้าน การบริหารจัดการโรงเรียนเมืองสมเด็จ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านต่อ

การพัฒนารูปแบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมศักยภาพครู ในการจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) ของโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านต่อ

การประเมินโครงการโรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ของโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

อ่านต่อ

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง KALASIN MOTTO สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

อ่านต่อ

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

อ่านต่อ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทำงานเป็นทีม โดยใช้การจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับผังมโนทัศน์ เรื่อง ระบบประสาท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนชีววิทยา เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เซลล์และการทำงานของเซลล์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

อ่านต่อ

การส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ด้วยการจัดกิจกรรมโดยใช้เว็บช่วย (Web-Facilitated)

อ่านต่อ