เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

อ่านต่อ

การพัฒนาการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่อง เซต สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์

อ่านต่อ

การพัฒนาการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

อ่านต่อ

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PRAGE MODEL เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

อ่านต่อ

การพัฒนารูปแบบการสอนด้วย 4PS MODEL เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

อ่านต่อ

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วย BG-PLACET MODEL เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

อ่านต่อ

การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบ MIACEED MODEL เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

อ่านต่อ

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ลมฟ้าอากาศ รอบตัว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

อ่านต่อ

การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT ประกอบบทเรียนการ์ตูน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

อ่านต่อ