เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ด้วยการจัดกิจกรรมโดยใช้เว็บช่วย (Web-Facilitated)

อ่านต่อ

การพัฒนารูปแบบการสอนแบบผสมผสานในยุค New Normal โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ CLT ร่วมกับบทเรียนออนไลน์

อ่านต่อ

การจัดการเรียนรู้แบบนำตนเองโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

อ่านต่อ

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

อ่านต่อ

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตามรูปแบบ

อ่านต่อ

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาการออกแบบและเทคโนโลยีฯ

อ่านต่อ

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

อ่านต่อ

การพัฒนาการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่อง เซต สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์

อ่านต่อ

การพัฒนาการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์

อ่านต่อ