เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทำงานเป็นทีม โดยใช้การจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับผังมโนทัศน์ เรื่อง ระบบประสาท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

อ่านต่อ

การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนชีววิทยา เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เซลล์และการทำงานของเซลล์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

อ่านต่อ

การส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ด้วยการจัดกิจกรรมโดยใช้เว็บช่วย (Web-Facilitated)

อ่านต่อ

การพัฒนารูปแบบการสอนแบบผสมผสานในยุค New Normal โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ CLT ร่วมกับบทเรียนออนไลน์

อ่านต่อ

การจัดการเรียนรู้แบบนำตนเองโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง จำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

อ่านต่อ

การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

อ่านต่อ

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตามรูปแบบ

อ่านต่อ

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาการออกแบบและเทคโนโลยีฯ

อ่านต่อ

รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน ที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม

อ่านต่อ