ศาสตร์พระราชา..รร.เมืองสมเด็จ
...ภาพกิจกรรมของโรงเรียนเมืองสมเด็จ..

           

...ภาพกิจกรรมของโรงเรียนเมืองสมเด็จทั้งหมด...

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการดูทั้งหมด
การพัฒนาการอ่านไม่ออกและเขียนสะกดคำไม่ได้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านชุด ตามรอยปูนา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้เข้าชม : 137
28/08/2018
การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทย แบบ MOLSE Model
ประกอบชุดฝึกทักษะการอ่านเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้เข้าชม : 132
28/08/2018
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้การเรียนรู้แบบนำตนเองและสื่อประสม วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้เข้าชม : 217
15/08/2018
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เสียงในภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบซิปปา (CIPPA) ประกอบบทเรียนการ์ตูน
ผู้เข้าชม : 218
19/07/2018
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ CIPPA MODEL
ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้เข้าชม : 317
02/06/2018
รายงานการศึกษาและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
เรื่อง ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองสมเด็จ
ผู้เข้าชม : 973
27/02/2018
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ (Full Text)ดูทั้งหมด
VDO..รับเสด็จ..สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ข่าวในพระราชสำนักทุกสำนักฯ) ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ 24.06.57

ภาพกิจกรรมการเตรียมงานและการรับเสด็จ

ผลงานเก่าๆ ของโรงเรียนเมืองสมเด็จ..และเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์...

ผลงานโรงเรียนเมืองสมเด็จ...(Vdo)...

ผลงานนักเรียนโรงเรียนเมืองสมเด็จ...(Stu-Msd-Vdo)...

ปฏิทิน
ติดต่อเรา