ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ รองเท้า

โรงเรียนเมืองสมเด็จ...
ขอแสดงความยินดีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
และยินดีกับ คุณครูอรทัย และ ดญ.พิมพ์ใจ ประเทศแก้ว
นร.ชั้น ม.2 รร.เมืองสมเด็จ อบจ.กาฬสินธุ์
ชนะเลิศ การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน
ระดับภาคฯ ได้เป็นตัวแทน เข้าแข่งขันต่อระดับประเทศ

เผยแพร่ผลวิชาการดูทั้งหมด
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์
รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้เข้าชม : 164
20/08/2017
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้เข้าชม : 203
03/08/2017
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้เข้าชม : 221
09/07/2017
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์
โดยใช้การเรียนรู้แบบนำตนเองและสื่อประสมวิชาภาษาไทย
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้เข้าชม : 447
25/03/2017
การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์รายวิชาภาษาไทย
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดฝึกทักษะ
ผู้เข้าชม : 881
22/02/2017
การพัฒนาแบบฝึกทักษะเรื่อง อาหารพื้นเมือง
รายวิชาคหกรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้เข้าชม : 517
03/02/2017
ปฏิทิน