head

msd_2564

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเมืองสมเด็จ เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
Oct 5, 2020
ประกาศโรงเรียนเมืองสมเด็จ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาการศึกษา (ฉบับทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563) (ฉบับที่ 1)
Oct 5, 2020
ประกาศโรงเรียนเมืองสมเด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (07.05.63)
May 13, 2020
ประกาศโรงเรียนเมืองสมเด็จ เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียนทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
Feb 21, 2020
ประกาศโรงเรียนเมืองสมเด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (29.05.62)
May 29, 2019
ประกาศโรงเรียนเมืองสมเด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
Feb 5, 2019
โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา


315054

ศาสตร์พระราชา..รร.เมืองสมเด็จ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
patana1
patana1
...ภาพกิจกรรมของโรงเรียนเมืองสมเด็จทั้งหมด...

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการดูทั้งหมด
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
ผู้เข้าชม : 985
24/07/2020
การพัฒนาการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่อง เซต สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์
ผู้เข้าชม : 1081
09/07/2020
การพัฒนาการเรียนรู้ตามรูปแบบซิปปา (CIPPA Model) เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
ผู้เข้าชม : 1255
09/07/2020
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PRAGE MODEL
เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้เข้าชม : 2583
16/08/2019
การพัฒนารูปแบบการสอนด้วย 4PS MODEL เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้เข้าชม : 2633
03/08/2019
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วย
BG-PLACET MODEL
เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้เข้าชม : 2469
03/08/2019
VDO..รับเสด็จ..สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ข่าวในพระราชสำนักทุกสำนักฯ) ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ 24.06.57

ภาพกิจกรรมการเตรียมงานและการรับเสด็จ

ผลงานเก่าๆ ของโรงเรียนเมืองสมเด็จ..และเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์...

ผลงานโรงเรียนเมืองสมเด็จ...(Vdo)...

ผลงานนักเรียนโรงเรียนเมืองสมเด็จ...(Stu-Msd-Vdo)...

ปฏิทิน
ติดต่อเรา