ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน
โรงเรียนเมืองสมเด็จ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
patana1
messageImage_1559891480013
patana1
ศาสตร์พระราชา..รร.เมืองสมเด็จ
...ภาพกิจกรรมของโรงเรียนเมืองสมเด็จ..

width=width=           

...ภาพกิจกรรมของโรงเรียนเมืองสมเด็จทั้งหมด...

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการดูทั้งหมด
การพัฒนาการเรียนด้วยวัฏจักร 5 ขั้น โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
เรื่อง วัยรุ่นและสุขภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขและพลศึกษา สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้เข้าชม : 221
19/06/2019
แบบฝึกทักษะ เล่มที่ 1 เรื่อง มวลอะตอม
ผู้เข้าชม : 340
11/06/2019
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค TAI
โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการประยุกต์สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้เข้าชม : 283
18/02/2019
การพัฒนาการอ่านไม่ออกและเขียนสะกดคำไม่ได้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านชุด ตามรอยปูนา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้เข้าชม : 580
28/08/2018
การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทย แบบ MOLSE Model
ประกอบชุดฝึกทักษะการอ่านเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้เข้าชม : 599
28/08/2018
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้การเรียนรู้แบบนำตนเองและสื่อประสม วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้เข้าชม : 702
15/08/2018
VDO..รับเสด็จ..สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ข่าวในพระราชสำนักทุกสำนักฯ) ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ 24.06.57

ภาพกิจกรรมการเตรียมงานและการรับเสด็จ

ผลงานเก่าๆ ของโรงเรียนเมืองสมเด็จ..และเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์...

ผลงานโรงเรียนเมืองสมเด็จ...(Vdo)...

ผลงานนักเรียนโรงเรียนเมืองสมเด็จ...(Stu-Msd-Vdo)...

ปฏิทิน
ติดต่อเรา