ในภาพอาจจะมี 3 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ รองเท้า

โรงเรียนเมืองสมเด็จ...
ขอแสดงความยินดีกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
และยินดีกับ คุณครูอรทัย และ ดญ.พิมพ์ใจ ประเทศแก้ว
นร.ชั้น ม.2 รร.เมืองสมเด็จ อบจ.กาฬสินธุ์
ชนะเลิศ การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน
ระดับภาคฯ ได้เป็นตัวแทน เข้าแข่งขันต่อระดับประเทศ

เผยแพร่ผลวิชาการดูทั้งหมด
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์
โดยใช้การเรียนรู้แบบนำตนเองและสื่อประสมวิชาภาษาไทย
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้เข้าชม : 216
25/03/2017
การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์รายวิชาภาษาไทย
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดฝึกทักษะ
ผู้เข้าชม : 603
22/02/2017
การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบเทคนิค 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้เข้าชม : 618
01/02/2017
นายพชรวัฒน์ ประชุม
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบเรียนอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาพระพุทธศาสนา ส22101มัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา
ผู้เข้าชม : 2327
26/08/2015
นายสุรพงษ์ ภูแสงศรี
รายงานการสร้างเสริมวินัยนักเรียนด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ผู้เข้าชม : 2385
13/08/2015
นายสุรพงษ์ ภูแสงศรี
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการบริหารงานวิชาการด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมฯ
ผู้เข้าชม : 2342
13/08/2015
ปฏิทิน