siriyoth-1

โรงเรียนเมืองสมเด็จ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการศิริยศ เหลี่ยมสิงขร
ที่ได้ย้ายมามาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสมเด็จ

เผยแพร่ผลวิชาการดูทั้งหมด
รายงานการศึกษาและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
เรื่อง ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองสมเด็จ
ผู้เข้าชม : 528
27/02/2018
การพัฒนาทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
และกลวิธีการสอนแบบ KWL Plus ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองสมเด็จ
ผู้เข้าชม : 416
05/09/2017
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การย่อยอาหารและการสลายสารอาหารระดับเซลล์
รายวิชาชีววิทยาเพิ่มเติม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้เข้าชม : 864
20/08/2017
การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้เข้าชม : 792
03/08/2017
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้เข้าชม : 790
09/07/2017
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์
โดยใช้การเรียนรู้แบบนำตนเองและสื่อประสมวิชาภาษาไทย
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้เข้าชม : 1052
25/03/2017
ปฏิทิน