Msd-Present

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น ฯลฯ อ.สมเด็จ 01.02.59

เผยแพร่ผลวิชาการดูทั้งหมด
นายพชรวัฒน์ ประชุม
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบเรียนอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาพระพุทธศาสนา ส22101มัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา
ผู้เข้าชม : 1903
26/08/2015
นายสุรพงษ์ ภูแสงศรี
รายงานการสร้างเสริมวินัยนักเรียนด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ผู้เข้าชม : 1940
13/08/2015
นายสุรพงษ์ ภูแสงศรี
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการบริหารงานวิชาการด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมฯ
ผู้เข้าชม : 1891
13/08/2015
นางสาวศรินยา เหล่าลาภะ
รายงานการพัฒนาแบบฝึกการแต่งคำประพันธ์ประเภทฉันท์
ผู้เข้าชม : 2264
05/08/2015
นางอารีรัตน์ สอนสมบัติ
รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง บรรยากาศ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ผู้เข้าชม : 2004
04/08/2015
นางสาวสกาวรัตน์ มูลตระกูล
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง Parts of Speech กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเมืองสมเด็จ
ผู้เข้าชม : 2435
03/08/2015
ปฏิทิน