ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
patana1
messageImage_1559891480013
patana1
ศาสตร์พระราชา..รร.เมืองสมเด็จ
...ภาพกิจกรรมของโรงเรียนเมืองสมเด็จ..

width=width=           

...ภาพกิจกรรมของโรงเรียนเมืองสมเด็จทั้งหมด...

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการดูทั้งหมด
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PRAGE MODEL
เพื่อพัฒนาทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้เข้าชม : 614
16/08/2019
การพัฒนารูปแบบการสอนด้วย 4PS MODEL เพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้เข้าชม : 778
03/08/2019
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วย
BG-PLACET MODEL
เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้เข้าชม : 654
03/08/2019
การพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบ MIACEED MODEL
เพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้เข้าชม : 678
03/08/2019
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์
เรื่อง ลมฟ้าอากาศ รอบตัว สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้เข้าชม : 673
03/08/2019
การพัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ 4 MAT ประกอบบทเรียนการ์ตูน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้เข้าชม : 971
19/07/2019
VDO..รับเสด็จ..สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ข่าวในพระราชสำนักทุกสำนักฯ) ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ 24.06.57

ภาพกิจกรรมการเตรียมงานและการรับเสด็จ

ผลงานเก่าๆ ของโรงเรียนเมืองสมเด็จ..และเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์...

ผลงานโรงเรียนเมืองสมเด็จ...(Vdo)...

ผลงานนักเรียนโรงเรียนเมืองสมเด็จ...(Stu-Msd-Vdo)...

ปฏิทิน
ติดต่อเรา