Msd-Present

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น ฯลฯ อ.สมเด็จ 01.02.59

เผยแพร่ผลวิชาการดูทั้งหมด
การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์รายวิชาภาษาไทย
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุดฝึกทักษะ
ผู้เข้าชม : 42
22/02/2017
การพัฒนาการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะประกอบเทคนิค 4 MAT กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
เรื่อง ระบบจำนวนเต็ม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้เข้าชม : 256
01/02/2017
นายพชรวัฒน์ ประชุม
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบเรียนอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชาพระพุทธศาสนา ส22101มัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา
ผู้เข้าชม : 2065
26/08/2015
นายสุรพงษ์ ภูแสงศรี
รายงานการสร้างเสริมวินัยนักเรียนด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ผู้เข้าชม : 2117
13/08/2015
นายสุรพงษ์ ภูแสงศรี
การพัฒนารูปแบบการจัดการความรู้เพื่อการบริหารงานวิชาการด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมฯ
ผู้เข้าชม : 2074
13/08/2015
นางสาวศรินยา เหล่าลาภะ
รายงานการพัฒนาแบบฝึกการแต่งคำประพันธ์ประเภทฉันท์
ผู้เข้าชม : 2451
05/08/2015
ปฏิทิน