ผลการแข่งขันงานมหกรรมทางการศึกษาท้องถิ่นและเกียรติบัตร

24/01/2019 เข้าชมแล้ว : 6478
Last Modified : 10/06/2019

คณะ/กลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ผลการแข่งขันฯ เกียรติบัตร (Dowload)
เกียรติบัตร - คณะที่ปรึกษา/คณะอำนวยการ/คณะดำเนินการ
 เกียรติบัตร 
เกียรติบัตร - คณะกรรมการประกวดสื่อครู
 เกียรติบัตรกรรมการผู้ตัดสิน 
- การแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
(กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)
ผลการแข่งขันฯ
 เกียรติบัตรกรรมการผู้ตัดสิน
 
 เกียรติบัตรผู้ฝึกซ้อม/ควบคุม
 เกียรติบัตรนักเรียน
- การแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)
ผลการแข่งขันฯ 
ผลการแข่งขันฯ 
  เกียรติบัตรกรรมการผู้ตัดสิน
 
 เกียรติบัตรผู้ฝึกซ้อม/ควบคุม
 เกียรติบัตรนักเรียน
- การแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย) 
ผลการแข่งขันฯ 
 เกียรติบัตรกรรมการผู้ตัดสิน
 
 เกียรติบัตรผู้ฝึกซ้อม/ควบคุม
 เกียรติบัตรนักเรียน
- การแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ) 
ผลการแข่งขันฯ 
 เกียรติบัตรกรรมการผู้ตัดสิน
 
 เกียรติบัตรผู้ฝึกซ้อม/ควบคุม
 เกียรติบัตรนักเรียน
- การแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม) 
ผลการแข่งขันฯ
 
 เกียรติบัตรกรรมการผู้ตัดสิน
 
 เกียรติบัตรผู้ฝึกซ้อม/ควบคุม
 เกียรติบัตรนักเรียน
- การแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี) 
ผลการแข่งขันฯ 
 เกียรติบัตรกรรมการผู้ตัดสิน
 
 เกียรติบัตรผู้ฝึกซ้อม/ควบคุม1
 เกียรติบัตรผู้ฝึกซ้อม/ควบคุม2
 เกียรติบัตรนักเรียน
- การแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
(กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) 
ผลการแข่งขันฯ 
 เกียรติบัตรกรรมการผู้ตัดสิน
 
 เกียรติบัตรผู้ฝึกซ้อม/ควบคุม
 เกียรติบัตรนักเรียน
- การแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
(กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา) 
ผลการแข่งขันฯ 
 เกียรติบัตรกรรมการผู้ตัดสิน
 
 เกียรติบัตรผู้ฝึกซ้อม/ควบคุม
 เกียรติบัตรนักเรียน
- สรุปผลการแข่งขัน-8-กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
สรุปผลการแข่งขัน
ทั้ง-8-กลุ่มสาระฯ