ประกาศโรงเรียนเมืองสมเด็จ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาการศึกษา (ฉบับทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563) (ฉบับที่ 1)

05/10/2020

krud
ประกาศโรงเรียนเมืองสมเด็จ

เรื่อง  การใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2565) 
(ฉบับทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563) (ฉบับที่ 1)

plan61-65