รายงานการประเมินโครงการพัฒนานักเรียน ตามรอยพ่อ น้อมนำปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนเมืองสมเด็จ โดยใช้การประเมิน CIPPI MODEL

06/02/2024 เข้าชมแล้ว : 1150
Last Modified : 07/02/2024

Dr.prayu
ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการพัฒนานักเรียน ตามรอยพ่อ น้อมน าปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่โรงเรียนเมืองสมเด็จ โดยใช้การประเมิน CIPPI MODEL
ผู้ศึกษา นายพายุ วรรัตน์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำญการพิเศษ
ปีที่รายงาน 2566

บทคัดย่อ

รายงานประเมินโครงการนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ
1. ศึกษาผลการประเมินโครงการพัฒนา นักเรียน ตามรอยพ่อ น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สูโรงเรียนเมืองสมเด็จ สังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ในด้านบริบท ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิตและผลกระทบ โดยใช้ การประเมิน CIPPI Model
2. เพื่อเป็นแนวทางพัฒนาโครงการ โดยกลุ่มตัวอย่างในการประเมิน ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ผู้บริหาร จ านวน 1 คน ครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 37 คน นักเรียน จ านวน 217 คน ผู้ปกครองนักเรียน จ านวน 217 คน คณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน จ านวน 13 คน ในปีการศึกษา 2565 เครื่องมือที่เก็บข้อมูลมี 2 ชนิด ได้แก่ แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน ประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 6 ฉบับ ฉบับที่ 1 ส าหรับประเมินด้านบริบท ฉบับที่ 2 ส าหรับ ประเมินปัจจัยน าเข้า ฉบับที่ 3 ส าหรับประเมินกระบวนการ ฉบับที่ 4 ส าหรับประเมินผลผลิต ฉบับที่ 5 ส าหรับประเมินความพึงพอใจ และฉบับที่ 6 ส าหรับประเมินผลกระทบและแบบทดสอบ วัดความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาปรากฏดังนี้ 1. ด้านบริบท พบวา มีความเห็นวาวัตถุประสงคของโครงการสอดคลองกับนโยบายอยู่ใน ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือโครงการมีความจ าเป็นและส าคัญ ต่อการด าเนินงานของโรงเรียนโดยได้ก าหนดไวในแผนปฏิบัติการของโรงเรียน รองลงมาคือ กิจกรรม การด าเนินงานของโครงการ มีความชัดเจน และสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ สวนขอที่มี ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ โครงการสอดคลองกับความตองการของผู้มีสวนเกี่ยวของ 2. ด้านปัจจัยน าเข้าเขา พบว่า 2.1 ข้อมูลด้านปัจจัยน าเข้า มีระดับความคิดเห็นอยู่ใน ระดับมากที่สุด ทุกข้อผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ผู้บริหารและครูผุ้รับผิดชอบโครงการมีความพรอมในการด าเนินโครงการและบุคลากรในการด าเนิน โครงการมีจ านวนเพียงพอ รองลงมาคือระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีความเหมาะสม สวนขอที่มี
คาเฉลี่ยต่ าสุดที่ควรปรับปรุงคือ มีคูมือด าเนินโครงการ วัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติกิจกรรมของโครงการ มีเพียงพอ 2.2 ข้อมูลด้านปัจจัยน าเข้าจากผลสัมฤทธิ์เกี่ยวกับแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ นักเรียนก่อนเข้าร่วมโครงการโดยการทดสอบความรู้ก่อนเรียน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 7.86 คะแนน 3. ด้านกระบวนการ พบว่า ในภาพรวมมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ทุกข้อผ่าน เกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การวางแผนการด าเนิน โครงการสู่การปฏิบัติ รองลงมาคือจัดกิจกรรมในรูปแบบที่หลากหลายได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไวใน โครงการ และผู้บริหารมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงการอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง สวนขอ ที่มีคาเฉลี่ยต่ าสุดที่ควรปรับปรุงคือโรงเรียนมีการขยายผล/เผยแพร่ลงสูชุมชน 4. ด้านผลผลิต พบว่า 4.1 ผลการเปรียบเทียบความรูเกี่ยวกับแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงของนักเรียนกอนและหลังด าเนินโครงการมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีคาสูงกวากอนเขารวม โครงการ 4.2 ผลการประเมินผลผลิตของ 10 กิจกรรมในภาพรวมผลการประเมินผลผลิตของโครงการ อยูในระดับมากที่สุด 5. ผลการประเมินผลกระทบ 5.1 การประเมินผลกระทบที่เกิดจากโครงการ พบวา ผลการ ประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบว่าขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ สามารถ เลือกแนวทางและการปฏิบัติงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางเหมาะสม รองลงมาคือ สามารถน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกตใชในการท างานและสวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ าสุดคือ สามารถน าไปประยุกตใชในการปฏิบัติตนใหมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 5.2 การประเมิน ความพึงพอใจที่มีตอโครงการในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 6. แนวทางพัฒนาโครงการ พบว่า ข้อเสนอแนะด้านปัจจัยน าเข้าของโครงการ ดา้นบุคลากร มีบุคลากรบางท่านที่ย้ายมาใหม่ โรงเรียนควรจะให้การอบรมและให้ความรู้เพิ่มเติมถึง แนวทางการด าเนินการของโครงการ ด้านงบประมาณ ให้โรงเรียนสร้างเครือข่ายในการด าเนินงานเพื่อ ของบประมาณมาสนับสนุนโครงการให้เพิ่มมากขึ้น จะได้เพิ่มกิจกรรมให้มากขึ้น ด้านวัสดุ อุปกรณ์ ควรมีการปรับปรุงใหมีความพรอมตอการใชงาน ด้านกระบวนการของโครงการ อยากใหด าเนิน โครงการตอ่คิดเป็นร้อยละ 100 ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น กิจกรรมในโครงการ อยากใหมีการจัดท าคู่มือเป็นเอกสารใหบุคคลผู้มีส่วนร่วมทุกคน และคูมือตองมีขั้นตอนในการอธิบาย ใหน้อยแต่เนนใหเขาใจงายสอน ด้านผลผลิตของโครงการ แต่ละกิจกรรมควรให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ให้มากที่สุดและควรคิดหากิจกรรมเพิ่มขึ้นอีก ด้านผลกระทบของโครงการ โรงเรียนควรให้นักเรียน น าความรู้ที่ได้ไปขยายผลและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันให้มาก และควรให้ผู้เรียนเห็นประโยชน์และ ความส าคัญในการเอาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด สรุปได้ว่า โครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์และ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพจึงสมควรด าเนินการโครงการต่อเนื่องต่อไป