การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทำงานเป็นทีม โดยใช้การจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับผังมโนทัศน์ เรื่อง ระบบประสาท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

30/01/2023 เข้าชมแล้ว : 1378

jaruwan1

ชื่อเรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทำงานเป็นทีม
โดยใช้การจัดการเรียนรู้  แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับผังมโนทัศน์ เรื่อง ระบบประสาท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 


ผู้วิจัย
นางจารุวรรณ พัฒมี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเมืองสมเด็จ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

Download