การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาการออกแบบและเทคโนโลยีฯ

08/06/2021 เข้าชมแล้ว : 3576

file

การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาการออกแบบและเทคโนโลยี   ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบวฏัจักร 7 ขั้น (7E) 
โดยใช้สื่อประสมบทเรียนบนเครือข่าย  สำหรับนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

Download