รายงานการศึกษาและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองสมเด็จ

27/02/2018 เข้าชมแล้ว : 1523


oratai

 

ชื่อเรื่อง                 รายงานการศึกษาและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ   
                         เรื่อง ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 โรงเรียนเมืองสมเด็จ

ผู้ศึกษา                  นางสาวอรทัย  ภารสำราญ

ตำแหน่ง                 ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ  โรงเรียนเมืองสมเด็จ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ปีที่ศึกษา                2560

 

บทคัดย่อ

 

           การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  มีความมุ่งหมายเพื่อศึกษาและพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาเพื่อการสื่อสาร  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนเมืองสมเด็จ  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาเพื่อการสื่อสาร  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนเมืองสมเด็จ  เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาเพื่อการสื่อสาร  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนเมืองสมเด็จ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาเพื่อการสื่อสาร  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนเมืองสมเด็จ กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาและพัฒนา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนเมืองสมเด็จ  จำนวน  32  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล  ประกอบด้วย  1)  เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาเพื่อการสื่อสาร  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนเมืองสมเด็จ  จำนวน  12  ชุด  2)  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาเพื่อการสื่อสาร  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนเมืองสมเด็จ  จำนวน  12  แผน  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาเพื่อการสื่อสาร  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนเมืองสมเด็จ  เป็นแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.84  4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาเพื่อการสื่อสาร  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนเมืองสมเด็จ  จำนวน  1  ฉบับ  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.82  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  การหาค่าประสิทธิภาพ   การหาค่าประสิทธิผล  และ  สถิติ  t-test  (Dependent Samples)  

ผลการศึกษา  พบว่า

  1. เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนเมืองสมเด็จ  มีประสิทธิภาพ  83.62/82.89 
                
  2. นักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาเพื่อการสื่อสาร  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนเมืองสมเด็จ  มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
  1. เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาเพื่อการสื่อสาร  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนเมืองสมเด็จ  มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  0.6609  นั่นคือ นักเรียนได้รับการพัฒนาด้วยเอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาเพื่อการสื่อสาร  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนเมืองสมเด็จ  มีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ  66.09
  1. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาเพื่อการสื่อสาร  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนเมืองสมเด็จ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนรายข้อเรียงลำดับจากมากไปน้อย  3  อันดับแรกคือ  นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากเอกสารประกอบการเรียน ไปใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน  วิธีปฏิบัติกิจกรรมเข้าใจง่ายและสามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง  และ เอกสารประกอบการเรียนชุดนี้น่าสนใจ

           ผลการศึกษาดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า เอกสารประกอบการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง ภาษาเพื่อการสื่อสาร  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนเมืองสมเด็จ  เป็นนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี  ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้น  นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ  มีความสุขในการเรียนและนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน บรรลุเป้าหมายที่หลักสูตรกำหนด