การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ CIPPA MODEL ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

02/06/2018 เข้าชมแล้ว : 849
Last Modified : 03/06/2018


patcharin

 

ชื่อเรื่อง       การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ CIPPA  MODEL ประกอบแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  ทศนิยมและเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ผู้ศึกษา       นางสาวพัชรินทร์  อุทโท

ตำแหน่ง      ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ 

โรงเรียน      โรงเรียนเมืองสมเด็จ  อำเภอสมเด็จ   จังหวัดกาฬสินธุ์ 

                สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ปีที่ศึกษา     2560

 

บทคัดย่อ

          การศึกษาในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ CIPPA  MODEL ประกอบแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  ทศนิยมและเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75 /75  2) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ CIPPA  MODEL ประกอบแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  ทศนิยมและเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่  1 ที่เรียนด้วยรูปแบบ CIPPA  MODEL ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ  CIPPA  MODEL ประกอบแบบฝึกทักษะ เรื่อง ทศนิยมและเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/1 ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา 2560  โรงเรียนเมืองสมเด็จ  อำเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  จำนวน  30  คน  ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา มี  4 ชนิด  คือ  1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ CIPPA  MODEL  เรื่อง  ทศนิยมและเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 15 แผน  2) แบบฝึกทักษะ  เรื่อง  ทศนิยมและเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  15  ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนก(B) ตั้งแต่ 0.25 ถึง 0.80 ,ค่าความยาก (P)  ตั้งแต่  0.53  ถึง  0.77  และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ () เท่ากับ 0.80  และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ CIPPA  MODEL ประกอบแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  ทศนิยมและเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  จำนวน  10  ข้อ


สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานใช้ t-test (Dependent  Samples) 


ผลการศึกษาพบว่า

  1. ประสิทธิภาพของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ CIPPA MODEL ประกอบแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  ทศนิยมและเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  78.98/79.44  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  75/75  ที่ตั้งไว้

  1. ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ CIPPA MODEL  ประกอบแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  ทศนิยมและเศษส่วน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษา

ปีที่ 1  มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ .6832  แสดงว่า นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นเท่ากับ .6832 หรือคิดเป็นร้อยละ  68.32

  1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่เรียนโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ CIPPA  MODEL  ประกอบแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  ทศนิยมและเศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
  2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ CIPPA MODEL  ประกอบแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  ทศนิยมและเศษส่วน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมากที่สุด   มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.76  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.17


          โดยสรุปแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ CIPPA  MODEL  ประกอบแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  ทศนิยมและเศษส่วน  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน  เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และบรรลุผลตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ