การพัฒนาการอ่านไม่ออกและเขียนสะกดคำไม่ได้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านชุด ตามรอยปูนา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

28/08/2018 เข้าชมแล้ว : 1533

rassamee-k

 

ชื่อเรื่อง       การพัฒนาการอ่านไม่ออกและเขียนสะกดคำไม่ได้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านชุด ตามรอยปูนา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

ผู้วิจัย         นางรัศมี  กัญญานุช

หน่วยงาน    โรงเรียนเมืองสมเด็จ อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ผม

              

 บทคัดย่อ

         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
     1) พัฒนาหนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ตามรอยปูนา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
     2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของของการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ตามรอยปูนา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
     3) เปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านและเขียนสะกดคำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ตามรอยปูนา
     4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ตามรอยปูนา

กลุ่มเป้าหมาย  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา  2560  โรงเรียนเมืองสมเด็จ  อำเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน  15  คน  ได้มาโดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน  จำนวน  10  แผน  หนังสือส่งเสริมการอ่าน  ชุด  ตามรอยปูนา  จำนวน  10  เล่ม  แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านและเขียนสะกดคำ จำนวน 30 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.39  -  1.00    มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ จำนวน 20 ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่ 0.31 ถึง 0.82 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.86 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (t-test dependent)

           ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
     1. หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ตามรอยปูนา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.96/82.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
     2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ตามรอยปูนา  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 มีค่าเท่ากับ 0.711 หรือคิดเป็นร้อยละ 71.22
     3. นักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ตามรอยปูนามีคะแนนความสามารถด้านการอ่านและเขียนสะกดคำ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
     4. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุด ตามรอยปูนา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  x= 4.52, S.D. = 0.52 )  

Download เอกสาร    หนังสือเล่ม-๑-รู้จักปูนา