การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

24/07/2023 เข้าชมแล้ว : 2889
Last Modified : 11/10/2023

songkran66


ชื่อเรื่อง              การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
                     เพื่อการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ผู้วิจัย                 นางสงกรานต์  พรมภาพ

หน่วยงาน           โรงเรียนเมืองสมเด็จ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ปีที่ทำการวิจัย       ปีการศึกษา  2564

 

บทคัดย่อ
         

Download