การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

01/07/2019 เข้าชมแล้ว : 2167

tava

ชื่อเรื่อง               การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  สาระเศรษฐศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

ผู้วิจัย                นายเทวา  นามบัญหา

หน่วยงาน          โรงเรียนเมืองสมเด็จ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  กระทรวงมหาดไทย

ปีที่วิจัย              ปีการศึกษา  2561

 

บทคัดย่อ

               การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้  สาระเศรษฐศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1)  หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  สาระเศรษฐศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ตามเกณฑ์  E1/E2  เท่ากับ  80/80 

2)  ศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของสาระเศรษฐศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  3)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  และ  4)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  ที่สร้างขึ้น    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1  ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2561  โรงเรียนเมืองสมเด็จ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  จำนวน  24  คน  ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย  (Random Simple  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  คือ  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  สาระเศรษฐศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  จำนวน  10  เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบเลือกตอบ  ชนิด  4  ตัวเลือก  จำนวน  40  ข้อ  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.88  และแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  จำนวน  18  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ดัชนีประสิทธิผลและการทดสอบสมมติฐานใช้  t-test  (Dependent  Samples)

           ผลการวิจัยพบว่า

  1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  สาระเศรษฐศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ  85.95/85.24  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่กำหนดไว้
  2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  สาระเศรษฐศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  โดยผลการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
  1. นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  สาระเศรษฐศาสตร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   ที่สร้างขึ้น  มีค่าดัชนีประสิทธิผลความก้าวหน้าทางการเรียน  เท่ากับ  0.7281  หรือคิดเป็นร้อยละ  72.81
  2. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น  โดยส่วนรวมอยู่ในระดับมาก

           โดยสรุป  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้  สาระเศรษฐศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีประสิทธิภาพ  ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้สูงขึ้น  นักเรียนมีความสุขและมีความพึงพอใจในการเรียน  สามารถใช้เป็นแนวทางที่สามารถสนองนโยบายปฏิรูปการเรียนรู้  และมีความเหมาะสมที่จะนำมาใช้พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี


Download เอกสาร
1. เอกสาร1

2. เอกสาร2

3.ปก

4.แผนการจัดการเรียนรู้