กลุ่มบริหารงานบุคคลและธุรการ

26/06/2024


กลุ่มบริหารงานบุคคลและธุรการ


นางมนิณทร เขตบุญพร้อม
ครูเชี่ยวชาญ
นางสงกรานต์ พรมภาพ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวศิริพรรณ สุวรรณสังข์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายพชรวัฒน์ ประชุม
ครูชำนาญการ
นางจารุวรรณ พัฒมี
ครูชำนาญการพิเศษ