กลุ่มบริหารงานวิชาการ

14/06/2024
Last Modified : 26/06/2024


กลุ่มบริหารงานวิชาการ


นางพรพิมล พาณิชย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางรัศมี กันยานุช
ครูเชี่ยวชาญ
นางสายฝน อุยนันทพิทักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางสาวศรินยา เหล่าลาภะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสุมาลัย เพชรแจ้ง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวธิดาสุมณี ภูจอมจิตร
ครูชำนาญการ
นางสาวอรทัย ภารสำเร็จ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายวัฒนา ทรงคะรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ