กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ

26/06/2024


กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ


นายพัลลพ ชัยประโคม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอารีรัตน์ สอนสมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวศิรินภา จันทร์เปล่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางงามสะใบ จุทาการ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางปวันรัตน์ เหลี่ยมสิงขร
ครูชำนาญการ
นางสาวปรัศนีย์ สุวรรณสังข์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวพัชรินทร์ อุทโท
ครูชำนาญการพิเศษ
นางรัฐปราณี เฮียงเหี่ย
ครูชำนาญการ