กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

26/06/2015


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย


นางสาวศรินยา เหล่าลาภะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางรัศมี กันยานุช
ครูเชี่ยวชาญ
นางทัศนีย์ โพธิสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสายฝน อุยนันทพิทักษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ