กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

26/06/2015


กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นายพชรวัฒน์ ประชุม
ครูชำนาญการ
นายวิษณุ อันสงคราม
ครูชำนาญการพิเศษ
นายบุณยกร บุญโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเทวา นามบัญหา
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวธิดาสุมณี ภูจอมจิตร
ครูชำนาญการ