งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม

24/06/2015


กลุ่มบริหารงานทั่วไป


นายธานี มันปาฏิ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายบุณยกร บุญโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกัลยา เจาะจง
ครูเชี่ยวชาญ
นางทัศนีย์ โพธิสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสกาวรัตน์ มูลตระกูล
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเทวา นามบัญหา
ครูชำนาญการพิเศษ
นายจารุวัฒน์ ทัศนิจ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววนิดา ถวิลถึง
ครูชำนาญการพิเศษ
นายปฏิภาณ ภูจอมจิต
ครูปฏิบัติการสอนพลศึกษา