งานบุคคล

24/06/2015


กลุ่มบริหารงานบุคคลและธุรการ


นางสงกรานต์ พรมภาพ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางมนิณทร เขตบุญพร้อม
ครูเชี่ยวชาญ
นางสาวศิริพรรณ สุวรรณสังข์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายพชรวัฒน์ ประชุม
ครูชำนาญการ
นางจารุวรรณ พัฒมี
ครูชำนาญการพิเศษ