งานวิชาการ

24/06/2015
Last Modified : 17/02/2021


งานวิชาการ


นางพรพิมล พาณิชย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางรัศมี กันยานุช
ครูเชี่ยวชาญ
นายสิทธิชัย ฆารไสว
ครูเชี่ยวชาญ
นางสุมาลัย เพชรแจ้ง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางงามสะใบ จุทาการ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวธิดาสุมณี ภูจอมจิตร
ครูชำนาญการ
นางสาวอรทัย ภารสำเร็จ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางรัฐปราณี เฮียงเหี่ย
ครูชำนาญการ
นายวัฒนา ทรงคะรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ