บุคลากรโรงเรียน

14/05/2015

ฝ่ายบริหาร


นายศิริยศ เหลี่ยมสิงขร
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสมเด็จ
นายโชติช่วงชัยอนันต์ ดาบโสมศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสมเด็จ
นายสมพร พรมภาพ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสมเด็จ

ครู


นายพัลลพ ชัยประโคม
ครูชำนาญการ
นางอรวรรณ สุวรรณสังข์
ครูชำนาญการพิเศษ
นายวิษณุ อันสงคราม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอุมาภรณ์ ใจเอื้อ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางรัศมี กันยานุช
ครูชำนาญการพิเศษ
นายสิทธิชัย ฆารไสว
ครูชำนาญการพิเศษ
นายจักรพันธ์ จำนงพิศ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางมนิณทร เขตบุญพร้อม
ครูชำนาญการพิเศษ
นายบุณยกร บุญโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสงกรานต์ พรมภาพ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกัลยา เจาะจง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวศิริพรรณ สุวรรณสังข์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางทัศนีย์ โพธิสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอารีรัตน์ สอนสมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสกาวรัตน์ มูลตระกูล
ครูชำนาญการพิเศษ
นายพชรวัฒน์ ประชุม
ครู ชำนาญการ
นางสายฝน อุยนันทพิทักษ์
ครู ชำนาญการ
นายธานี มันปาฏิ
ครูชำนาญการ
นายเทวา นามบัญหา
ครูชำนาญการ
นางสาวศรินยา เหล่าลาภะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายจารุวัฒน์ ทัศนิจ
ครูชำนาญการ
นางสาวศิรินภา จันทร์เปล่ง
ครูชำนาญการ
นางสาววนิดา ถวิลถึง
ครูชำนาญการ
นายปฏิภาณ ภูจอมจิต
ครูปฏิบัติการสอนพลศึกษา
นางพรพิมล พาณิชย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวลภัสรดา ขจรโมทย์
ครูชำนาญการ
นางสุมาลัย เพชรแจ้ง
ครูชำนาญการ
นางงามสะใบ จุทาการ
ครูชำนาญการ
นางดลนภัส พันธินา
ครูปฏิบัติการสอนคอมพิวเตอร์
นางปวันรัตน์ เหลี่ยมสิงขร
ครู คศ.1
นางสาวปรัศนีย์ สุวรรณสังข์
ครูชำนาญการ
นางสาวหัทยา เหลี่ยมสิงขร
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
นางจารุวรรณ พัฒมี
ครูชำนาญการ
นางสาวธิดาสุมณี ภูจอมจิตร
ครู คศ.1
นางสาวอรทัย ภารสำเร็จ
ครูชำนาญการ
นางสาวพัชรินทร์ อุทโท
ครูชำนาญการ
นางรัฐปราณี เฮียงเหี่ย
ครู คศ.1