ประวัติโรงเรียน

14/05/2015
Last Modified : 08/11/2017

ข้อมูลประวัติโรงเรียน

       ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มุ่งเน้นให้ความสำคัญแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐว่าด้วยการปกครองท้องถิ่น ได้มีการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ซึ่งได้มอบภารกิจในการพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลักษณะดังกล่าวทำให้งบประมาณ และทรัพยากรในการบริหารงานพัฒนาของประเทศลงไปสู่ระดับท้องถิ่นมากขึ้น

       โรงเรียนเมืองสมเด็จ กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติให้เปิดทำการสอนเมื่อ ปี พ.ศ. 2537  และรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  (ม.1)  แบบสหศึกษา  จำนวน  2 ห้องเรียน  นักเรียน  62  คน  โดยเป็นสาขาของโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม  อำเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์  ใช้อาคารชั่วคราวของโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม  ปลูกสร้างเป็นอาคารชั่วคราว  ณ  ที่สาธารณะประโยชน์  บ้านหนองป่าอ้อย  ตำบลลำห้วยหลัว  อำเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์  มีนายขจัด  สุวรรณสังข์  เป็นผู้ดูแลสาขา  และครูฝ่ายปฏิบัติการสอน  ใช้ครูโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมทั้งหมด

       พ.ศ. 2539 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนเมืองสมเด็จ เป็นโรงเรียนเอกเทศ เปิดทำการสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 3 ห้องเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 3 ห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้นจำนวน 303 คน ใช้อาคารเรียนชั่วคราวหลังเดิมและต่อเติมอีก 3 ห้องเรียน

       ปีการศึกษา 2546 จัดชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็น 4 - 3 - 4 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็น 1 - 1 - 2 จำนวน นักเรียนทั้งสิ้น  542  คน มีครู-อาจารย์จำนวน 20 คน ครูอัตราจ้าง ชั่วคราว  5 คน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์  เขต 3

       ปีการศึกษา 2550 ได้จัดแผนชั้นเรียนเป็น 5  5  4 / 2  2  2  นักเรียนทั้งสิ้น  621  คน  มีข้าราชการครู จำนวน  11  คน  พนักงานราชการจำนวนคน   ครูอัตราจ้าง  จำนวน 7 คน และลูกจ้างประจำ คน นักเรียน จำนวน 621  คน  และได้โอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

       ปีการศึกษา 2553 ได้จัดแผนชั้นเรียนเป็น 4 - 5 - 4 / 3 - 2 - 2 นักเรียนทั้งสิ้น  725  คน  ข้าราชการครู  จำนวน  35  คน  ครูอัตราจ้าง  จำนวน  2  คน  พนักงานจ้างฯ จำนวน 2  คน   นักการภารโรง  จำนวน  1  คน  พนักงานทำความสะอาด  และดูแลสวน  จำนวน  3  คน  มีนายขจัด  สุวรรณสังข์  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา   

       ปีการศึกษา 2554 ได้จัดแผนชั้นเรียนเป็น 4 - 5 - 4 / 3 - 2 - 2 นักเรียนทั้งสิ้น 728  คน  ข้าราชการครู  จำนวน  34  คน  ครูอัตราจ้าง  จำนวน  2  คน  พนักงานจ้างฯ จำนวน 2  คน   นักการภารโรง  จำนวน  1  คน  พนักงานทำความสะอาด  และดูแลสวน  จำนวน  3  คน  มีนายจำเนียร สายสมบัติ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา   

       ปัจจุบัน ได้จัดแผนชั้นเรียนเป็น 5 -  5 - 4 / 2 - 2 - 2