การพัฒนารูปแบบการสอนแบบผสมผสานในยุค New Normal โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ CLT ร่วมกับบทเรียนออนไลน์

16/11/2022 เข้าชมแล้ว : 1397
การพัฒนารูปแบบการสอนแบบผสมผสานในยุค New Normal โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ CLT  ร่วมกับบทเรียนออนไลน์

sirinapa

การพัฒนารูปแบบการสอนแบบผสมผสาน ในยุค New Normal โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ CLT ร่วมกับบทเรียนออนไลน์ เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตจริง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
Development of Blended Learning Model in New Normal by using CLT teaching techniques with online lessons for Developing Real Life English Communication Skills of Matthayomsuksa 5 Students

Download