head

   

 
     
 
     
 


msd_2564

ประกาศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

Academic

ม.1/1  ม.1/2   ม. 1/3  ม.1/4

ม.2/1  ม.2/2   ม. 2/3  ม.2/4

ม.4/1  ม.4/2

ม.5/1  ม.5/2

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเมืองสมเด็จ เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
Oct 5, 2020
ประกาศโรงเรียนเมืองสมเด็จ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาการศึกษา (ฉบับทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563) (ฉบับที่ 1)
Oct 5, 2020
ประกาศโรงเรียนเมืองสมเด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (07.05.63)
May 13, 2020
ประกาศโรงเรียนเมืองสมเด็จ เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียนทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
Feb 21, 2020
ประกาศโรงเรียนเมืองสมเด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (29.05.62)
May 29, 2019
ประกาศโรงเรียนเมืองสมเด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
Feb 5, 2019
โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา


315054

ศาสตร์พระราชา..รร.เมืองสมเด็จ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
patana1
patana1
...ภาพกิจกรรมของโรงเรียนเมืองสมเด็จทั้งหมด...

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการดูทั้งหมด
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทำงานเป็นทีม
โดยใช้การจัดการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิค STAD ร่วมกับผังมโนทัศน์ เรื่อง ระบบประสาท ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ผู้เข้าชม : 127
30/01/2023
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนชีววิทยา เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เซลล์และการทำงานของเซลล์ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้เข้าชม : 103
30/01/2023
การส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ด้วยการจัดกิจกรรมโดยใช้เว็บช่วย
(Web-Facilitated)
ผู้เข้าชม : 604
16/11/2022
การพัฒนารูปแบบการสอนแบบผสมผสานในยุค New Normal
โดยใช้เทคนิคการสอนแบบ CLT ร่วมกับบทเรียนออนไลน์
ผู้เข้าชม : 582
16/11/2022
การจัดการเรียนรู้แบบนำตนเองโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์
เรื่อง จำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้เข้าชม : 2998
26/11/2021
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้เข้าชม : 3080
26/11/2021
VDO..รับเสด็จ..สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ข่าวในพระราชสำนักทุกสำนักฯ) ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ 24.06.57

ภาพกิจกรรมการเตรียมงานและการรับเสด็จ

ผลงานเก่าๆ ของโรงเรียนเมืองสมเด็จ..และเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์...

ผลงานโรงเรียนเมืองสมเด็จ...(Vdo)...

ผลงานนักเรียนโรงเรียนเมืองสมเด็จ...(Stu-Msd-Vdo)...

ปฏิทิน