head

rigis

hny2022

covic

covic

covic

covic

covic

covic


covic

msd_2564

 msd_2564 

msd28.05.64-1

ประกาศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

Academic

ม.1/1  ม.1/2   ม. 1/3  ม.1/4

ม.2/1  ม.2/2   ม. 2/3  ม.2/4

ม.4/1  ม.4/2

ม.5/1  ม.5/2

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเมืองสมเด็จ เรื่อง การใช้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
Oct 5, 2020
ประกาศโรงเรียนเมืองสมเด็จ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาการศึกษา (ฉบับทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา พ.ศ.2563) (ฉบับที่ 1)
Oct 5, 2020
ประกาศโรงเรียนเมืองสมเด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (07.05.63)
May 13, 2020
ประกาศโรงเรียนเมืองสมเด็จ เรื่อง ประกาศรับสมัครนักเรียนทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
Feb 21, 2020
ประกาศโรงเรียนเมืองสมเด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (29.05.62)
May 29, 2019
ประกาศโรงเรียนเมืองสมเด็จ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
Feb 5, 2019
โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวในสถานศึกษา


315054

ศาสตร์พระราชา..รร.เมืองสมเด็จ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง
patana1
patana1
...ภาพกิจกรรมของโรงเรียนเมืองสมเด็จทั้งหมด...

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการดูทั้งหมด
การจัดการเรียนรู้แบบนำตนเองโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์
เรื่อง จำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้เข้าชม : 306
26/11/2021
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
คณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้เข้าชม : 300
26/11/2021
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตตามรูปแบบ
ผู้เข้าชม : 739
11/08/2021
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาการออกแบบและเทคโนโลยีฯ
ผู้เข้าชม : 950
08/06/2021
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ที่เน้นการเรียนรู้แบบร่วมมือ โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขาม
ผู้เข้าชม : 2082
24/07/2020
การพัฒนาการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD เรื่อง เซต สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์
ผู้เข้าชม : 2177
09/07/2020
VDO..รับเสด็จ..สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (ข่าวในพระราชสำนักทุกสำนักฯ) ณ โรงเรียนเมืองสมเด็จ 24.06.57

ภาพกิจกรรมการเตรียมงานและการรับเสด็จ

ผลงานเก่าๆ ของโรงเรียนเมืองสมเด็จ..และเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์...

ผลงานโรงเรียนเมืองสมเด็จ...(Vdo)...

ผลงานนักเรียนโรงเรียนเมืองสมเด็จ...(Stu-Msd-Vdo)...

ปฏิทิน
ติดต่อเรา