งานวิชาการ

24/06/2015
Last Modified : 17/02/2021


งานวิชาการ


นางพรพิมล พาณิชย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางรัศมี กันยานุช
ครูเชี่ยวชาญ
นายสิทธิชัย ฆารไสว
ครูเชี่ยวชาญ
นางสาวลภัสรดา ขจรโมทย์
ครูชำนาญการ
นางสุมาลัย เพชรแจ้ง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางงามสะใบ จุทาการ
ครูชำนาญการ
นางสาวธิดาสุมณี ภูจอมจิตร
ครู คศ.1
นางสาวอรทัย ภารสำเร็จ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางรัฐปราณี เฮียงเหี่ย
ครู คศ.1
นายวัฒนา ทรงคะรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ