งานแผนงานโรงเรียน

19/06/2015
Last Modified : 24/07/2018


กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ


นายพัลลพ ชัยประโคม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอารีรัตน์ สอนสมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวศิรินภา จันทร์เปล่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางงามสะใบ จุทาการ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางปวันรัตน์ เหลี่ยมสิงขร
ครูชำนาญการ
นางสาวปรัศนีย์ สุวรรณสังข์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวพัชรินทร์ อุทโท
ครูชำนาญการพิเศษ
นางรัฐปราณี เฮียงเหี่ย
ครูชำนาญการ