ที่ตั้งโรงเรียน

14/05/2015
Last Modified : 08/11/2017โรงเรียนเมืองสมเด็จ ตั้งอยู่บนดินสาธารณะประโยชน์บ้านหนองป่าอ้อย ตำบลลำห้วยหลัว
  อำเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์  จำนวน  50  ไร่ 
  ติดถนนลาดยางสายหนองบัวโดน
บ้านบอน จุดเชื่อมของ 3 
  ตำบล  คือ  ตำบลลำห้วยหลัว  ตำบลผาเสวย  และตำบลสมเด็จ   
  ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์  46  กิโลเมตร  ห่างจากอำเภอสมเด็จ 
  6  กิโลเมตร