บุคลากรโรงเรียน

14/05/2015

ฝ่ายบริหาร


นายพายุ วรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเมิืองสมเด็จ
นายโชติช่วงชัยอนันต์ ดาบโสมศรี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสมเด็จ
นายวิษณู สาระนันท์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสมเด็จ
นายสมพร พรมภาพ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองสมเด็จ

ครู


นายพัลลพ ชัยประโคม
ครูชำนาญการพิเศษ
นายวิษณุ อันสงคราม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอุมาภรณ์ ใจเอื้อ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางรัศมี กันยานุช
ครูเชี่ยวชาญ
นายสิทธิชัย ฆารไสว
ครูเชี่ยวชาญ
นางมนิณทร เขตบุญพร้อม
ครูชำนาญการพิเศษ
นายบุณยกร บุญโพธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสงกรานต์ พรมภาพ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางกัลยา เจาะจง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวศิริพรรณ สุวรรณสังข์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางทัศนีย์ โพธิสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางอารีรัตน์ สอนสมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสกาวรัตน์ มูลตระกูล
ครูชำนาญการพิเศษ
นายพชรวัฒน์ ประชุม
ครู ชำนาญการ
นางสายฝน อุยนันทพิทักษ์
ครู ชำนาญการ
นายธานี มันปาฏิ
ครูชำนาญการ
นายเทวา นามบัญหา
ครูชำนาญการ
นางสาวศรินยา เหล่าลาภะ
ครูชำนาญการพิเศษ
นายจารุวัฒน์ ทัศนิจ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวศิรินภา จันทร์เปล่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาววนิดา ถวิลถึง
ครูชำนาญการพิเศษ
นายปฏิภาณ ภูจอมจิต
ครูปฏิบัติการสอนพลศึกษา
นางพรพิมล พาณิชย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวลภัสรดา ขจรโมทย์
ครูชำนาญการ
นางสุมาลัย เพชรแจ้ง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางงามสะใบ จุทาการ
ครูชำนาญการ
นางดลนภัส พันธินา
ครูปฏิบัติการสอนคอมพิวเตอร์
นางปวันรัตน์ เหลี่ยมสิงขร
ครูชำนาญการ
นางสาวปรัศนีย์ สุวรรณสังข์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวหัทยา เหลี่ยมสิงขร
เจ้าหน้าที่งานการเงิน
นางจารุวรรณ พัฒมี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวธิดาสุมณี ภูจอมจิตร
ครู คศ.1
นางสาวอรทัย ภารสำเร็จ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวพัชรินทร์ อุทโท
ครูชำนาญการพิเศษ
นางรัฐปราณี เฮียงเหี่ย
ครู คศ.1
นายวัฒนา ทรงคะรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ