การส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ด้วยการจัดกิจกรรมโดยใช้เว็บช่วย (Web-Facilitated)

16/11/2022 เข้าชมแล้ว : 980
การส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ด้วยการจัดกิจกรรมโดยใช้เว็บช่วย (Web-Facilitated)

sirinapa

 

การส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ด้วยการจัดกิจกรรมโดยใช้เว็บช่วย (Web-Facilitated) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
Promoting English Reading Comprehension with activities by using Web-Facilitated of Matthayomsuksa 2 Students


Download