การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้การเรียนรู้แบบนำตนเองและสื่อประสม วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

15/08/2018 เข้าชมแล้ว : 946
Last Modified : 28/08/2018

sitichai_1

ชื่อเรื่อง          การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  เพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้การเรียนรู้  แบบนำตนเองและสื่อประสม วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้ศึกษา          นายสิทธิชัย  ฆารไสว   ตำแหน่ง  ครู   วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ

สถานศึกษา   โรงเรียนเมืองสมเด็จ  อำเภอสมเด็จ  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

ปีที่พิมพ์         พ.ศ. 2560

 

บทคัดย่อ 

                การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1)  เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์  โดยใช้การเรียนรู้แบบนำตนเองและสื่อประสม  วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  (2)  เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์  โดยใช้การเรียนรู้แบบนำตนเองและสื่อประสม  วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  (3)  เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์  โดยใช้การเรียนรู้แบบนำตนเองและสื่อประสม  วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  (4)  เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์  โดยใช้การเรียนรู้แบบนำตนเองและสื่อประสม  วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มตัวอย่าง  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเมืองสมเด็จ  อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560  จำนวน 37 คน  ซึ่งได้จากวิธีการสุ่มแบบเป็นกลุ่ม (Cluster sampling) (1)  ชุดฝึกทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์  จำนวน 10 เล่ม  (2)  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง การเขียนเชิงสร้างสรรค์  จำนวน 1  แผ่น 10 เรื่อง (3)  แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย โดยใช้การเรียนรู้แบบนำตนเองและสื่อประสม  เพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (4)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การเขียนเชิงสร้างสรรค์ วิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ (5)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน  เพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้การเรียนรู้แบบนำตนเองและสื่อประสม วิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 20  ข้อ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบความแตกต่างโดยการทดสอบที  (t–test)  คำนวณด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  SPSS for Windows

 
นำเสนอสื่อประสม-(E-book)

เล่มที่1
เล่มที่2
เล่มที่3
เล่มที่4
เล่มที่5
เล่มที่6
เล่มที่7
เล่มที่8
เล่มที่9
เล่มที่10

คู่มือการใช้งาน

1. ปก-คำนำ-สารบัญ
2. คู่มือใช้-e-book
3.1 ส่วนเนื้อหา
3.2 ส่วนเนื้อหา