เอกสารงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 12

10/01/2019 เข้าชมแล้ว : 5838
Last Modified : 08/02/2019

1. รายการแข่งขั้นทั้งหมดในมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 12

2. หลักเกณฑ์การแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์)

3. หลักเกณฑ์การแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)

4. หลักเกณฑ์การแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)

5. หลักเกณฑ์การแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)

6. หลักเกณฑ์การแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา  และวัฒนธรรม)

7.หลักเกณฑ์การแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี)

8. หลักเกณฑ์การแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ)

9. หลักเกณฑ์การแข่งขันมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา)

10. คำสั่งมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2562

11. สรุปรายการแข่งขัน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

12. แผนผังการแข่งขัน

13. แผนผังโรงเรียนเมืองสมเด็จ 

- แบบฟอร์มการส่งรายชื่อนักเรียน

- ใบสมัคร